منشاء فدرت آقا سید یحیی (ع)

بخش بسیار مهمی از قدرت و بنابر این ریاست و زعامت آقا سید یحیی ناشی از روابط خویشاوندی ایشان با خاندان های بزرگ ، مرجع دینی و مذهبی و بنابر این دارای زعامت محلی و منطقه ای بوده است :
داماد آقا شیخ مهدی بن شیخ محمدبن ملٌا اسماعیل عقدائی بوده اند ؛ و از اینجا به نحوی میراث زعامت آخوند ملٌا اسماعیل را یافته اند ؛ و نیز 
دختر ارشد خود را به زوجیت فرزند ارشد رئیس خاندان شریف یزدی ، حجت الاسلام آقا میرزا محمد جعفربن میرزا محمد باقر شریف یزدی ، یعنی حجت الاسلام والمسلمین حاج میرزا علی شریف ( آیت اللهی ) داده اند .
خاندان شریف از احفاد دختری آیت الله آقا شیخ ابوطالب اردکانی ، شوهر خواهر آخوند ملٌا اسماعیل و جدٌ برخی از روحانیان ملقٌب به اردکانی و برخی دیگر ملقٌب به علومی ؛ نیز بوده اند که این امر دامنه نفوذ آن روزگار دودمان را به اردکان نیز می کشانیده است ؛ و شاید قابل ذکر باشد که آیت الله حاج آقا روح الله خاتمی نیز نسب از همین آقا شیخ ابوطالب و همسرش ، خواهر آخوند ملٌا اسماعیل ، می برند و از احفاد اصلانخان ، ( افشار ) تبریزی ؟ .
مرجعیت مهریز نیز تحت نفوذ آیت الله العظمی حاج محمد تقی شریف اردکانی عموی ناتنی حاج میرزا علی شریف ( آیت اللهی ) بوده است ...
... و در این حوزه شاید بهتر باشد که نگاهی به تیره های دودمان آیت اللهی و محل سکونت یا اقامت آنان بیاندازیم تا به گستره ی زعامت آقا سید یحیی  پی ببریم :
آقا شیخ اسماعیل ها                           یزد و عقدا
حاج سید علیرضا اشکذری ها              یزد - اشکذر - سردوراه
آقا سید یحیائی ها                             یزد و مزرعه آخوند (1)
آقا شیخ محمد هادی ها                       نصر آباد و تفت
آقا شیخ محمد ی ها درایتی ها               مشهد
آقا میرزا محمد صادق شریفها سرچمیها    یزد و نیر
حاج شیخ علی عقدائی ها                    مشهد
آقا شیخ محمد عقدائی ها                      یزد
آقا سیٌد محمٌد بن آقا سید رضا                یزد
حاج شیخ علی عقدائی ها                     عقدا
آقا سیدعلیخان امامزاده جعفری               یزد
آقا شیخ احمد ی ها                             هدش و تزرجان
آقا شیخ علی فیروز آبادی                     یزد
حاج شیخ محمدبن حاج شیخ جمال          فیروز آباد
آقا شیخ حسن جمالی فیروز آبادی           فیروز آباد
آقا امین الشریعه میبدی                       فیروز آباد و میبد
آقا شیخ حسن جمالی                          فیروز آباد
آقا شیخ محمد جعفر فیروز آبادی            فیروز آباد
آقا شیخ جواد فیروز آبادی                   فیروز آباد
آخوندعلی فیروز آبادی                       فیروز آباد
آقا سید ابوالقاسم مزرعه آخوندی           مشهد (2)
*
آقا میرزا محمد صادق (عمو)               یزد (3)
آخوند ملٌا جواد                               یزد و فهرج ؟ (4)
آقا میرزا محمد جعفر شریف               یزد و نیر و اردکان (4)
احفاد ملٌا عبدالله ....                        فیروز آباد (5)

و در عمل وبه این ترتیب آیت الله العظمی آقا سید یحیی در قدرت گسترده خود در ناحیه یزد تا حدودی متکی بر خویشاوندان اکثرا" روحانی و مرجع مذهبی و امام جماعت دودمانی بوده اند که امروز دودمان آیت اللهی یزدی نامیده می شود . 
( ادامه دارد )
(1) در دوره مورد نظر ما ، هفتاد تا 100 سال قبل از این که ازجمله معادل حکومت رضا شاه بوده باشد ، مردم طبقه متوسط یزد به بالا سه تا پنج ماه از سال را در ییلاق بسر می برده اند .
(2) سه برادر در راس سه تیره ساکن شهر مشهد اند که غالبا" نام خانوادگی آیت اللهی دارند و چه نزد مرحوم آقا سید ابوالقاسم مؤلف نسبنامه که نزد آنان رفته اند و چه نزد نگارنده که به کارخانه ی نبات ریزی فرزند یکی از آنان ، در مقابل هتل تارای مشهد ، رفتم تمایلی به ثبت اطلاعات خود در نسب نامه نداشته اند .
(3) پدر گردآورنده ی پلی کپی نسبنامه و برادر آقا سید یحیی که از احفاد ملٌا اسماعیل نبوده اند ؛ همچنانکه فرزندان آیت الله العظمی آخوند ملٌا جواد که در راس تیره ای از آیت اللهی ها قرار دارند نیز غالبا" از احفاد ملٌا اسماعیل نیستند و به اعتبار خواهرزادگی آقا سید یحیی نام فامیلی آیت اللهی گرفته اند .
(4) پدر حاج میرزا علی آیت اللهی سر سلسله گروهی بزرگ از آیت اللهی ها و پدر در پدر جانشینان آخوند ملٌا اسماعیل ، از فرزندان حاج عزیز که احتمالا" ابوالزوجه ملٌا اسماعیل بوده است ، و غالبا" از مادرانی اردکانی ، بوده اند  که معلوم نیست چرا مؤلف پلی کپی نسبنامه از ذکر حقایقی که از آنها نیز به قدر لازم اطلاع داشته اند حذر جسته اند ؟!
(5) ملٌا عبدالله برادر آخوند ملٌا اسماعیل بوده است که غالب احفاد وی از احفاد ملٌا اسماعیل نبوده اند و با این وجود در بخش اصلی پلی کپی نسبنامه ذکر شده اند .