طایفه های دودمان آیت اللهی یزدی
در مجموعه گرد آوری شده تحت عنوان « نسب نامه دودمان آیت اللهی یزدی » عملا" چنین القاء شده است که بازماندگان اصلانخان تبریزی ، و فرزندش حاج عبدالملک ، ساختار شناخته شده ی این دودمان را تشکیل می دهند ؛ حال آنکه در مجموعه مزبور عملا" فقط به دو فرزند حاج عبدالملک ، یعنی آخوند ملٌا اسماعیل و ملٌا عبدالله ، اکتفا شده به دختران شناخته شده حاج عبدالملک که در همسری بزرگانی چون میرزا سید سلیمان طباطبائی نائینی یزدی و شیخ ابوطالب اردکانی یزدی حائری بوده اند حتی اشاره لازم به عمل نیامده است ؛ و چون در عین حال در نسب نامه مزبور به دختران آخوند ملٌا اسماعیل نیز پرداخته اند فرض تهیٌه سلسله نسب بر حسب فرزندان ذکور نیز ابدا" صحیح نمینماید ؛ و بنابر این :
نسب نامه دودمان آیت اللهی یزدی قاعدتا" میبایست یا شامل خاندانهای آثاری زاده - اردکانی - خاتمی و... نیز بوده باشد ، یا فقط به فرزندان آخوند ملٌا اسماعیل اکتفا شده شخص وی مبداء قرار گرفته باشد ( اگرچه در این مورد نیز مواردی از عدول وجود دارد که به جای خود قابل توجیه است ) .
آخوند ملٌا اسماعیل ، سرسلسله دودمان آیت اللهی یزدی = ملٌا اسماعیلی ها
برخی برای شخص آخوند ملٌا اسماعیل عقدائی یزدی هم بیش از سه فرزند شناخته شده قائل شده اند که از آنجمله چند پست در اینترنت حکایت از زندگی کوچکترین فرزند ذکور وی و احفادش در شهر تهران دارد .
به هرحال بنا به سه فرزند شناخته شده و مسلٌم وی می توان سه سرشاخه ی اصلی در دودمان آیت اللهی یزدی قائل شد :
1 - احفاد حاج شیخ محمد عقدائی : حاج شیخ محمد یها
2 - احفاد بی بی خدیجه سلطان ، همسر آخوند ملٌا حسین فیروز آبادی : ملٌا حسینی ها
3 - احفاد بی بی مریم سلطان ، همسر میرزا با با اشکذری : میرزا بابائی ها
بنابر این اگر معتقد به سلسله مراتب قومی - طایفه ای احفاد آخوند ملٌا اسماعیل باشیم می توان احفاد هریک از این فرزند بلافصل آخوند ملٌا اسماعیل را یک شعبه یا شاخه قومی فرض کرد ؛ و از آنجا به تصویر و تصوٌر طایفه های منشعب پرداخت :
شاخه حاج شیخ محمد عقدائی ؛ شامل :
- طایفه ی حاج شیخ مهدی عقدائی : حاج شیخ مهدیها
- طایفه ی آقا شیخ جعفر عقدائی : آقا شیخ جعفریها
- طایفه ی حاج شیخ جمال فیروز آبادی : حاج شیخ جمالیها
- طایفه ی آقا شیخ احمد فیروز آبادی : آقا شیخ احمدیها
شاخه بی بی خدیجه سلطان ، همسر آخوند ملٌا حسین فیروز آبادی ؛ شامل :
- طایفه ی آقا شیخ محمد جعفریها
- طایفه ی آقا شیخ احمدیها ( همان که در شاخه ی نخست هم آمده است )
- طایفه آقا شیخ جوادیها
- طایفه بی بی جانها
شاخه ی بی بی مریم سلطان ، همسر میرزا با با اشکذری ؛ شامل :
- طایفه حاج سید علیرضا ئیها
- طایفه ی سید ابوالقاسمیها
- طایفه ی سید حسینیها
  مجموعا" ده طایفه ی منشعب از آخوند ملٌا اسماعیل عقدائی یزدی
( ادامه دارد )