شما از چه تیره ای هستید ؟

تیره های دودمان آیت اللهی یزدی

قاعدتا " هر طایفه از یک یا چند تیره تشکیل می شود . تیره هائی که ما در درون دودمان آیت اللهی یزدی ( احفاد آخوند ملٌا اسماعیل ) شناخته ایم و مطالعه کرده ایم :

شعبه آقا شیخ محمدیها :

 طایفه حاج شیخ مهدیها
تیره آقا شیخ اسماعیل ها                   یزد و عقدا
 آقا سید یحیائی ها                           یزد و مزرعه آخوند (1) : همسر اوٌل
تیره آقا شیخ محمد ی ها ( درایتی ها )    مشهد
تیره حاج شیخ علی عقدائی ها              مشهد
تیره حاج سید علیرضا ئیها ( که خود عملا" یک طایفه بوده است و پس از این می آید )                       
تیره آقا شیخ محمد هادیها                   یزد ، نصر آباد ، تفت و بم
تیره آقا میرزا محمد صادقها ( سرچمیها )      یزد و نیر
 طایفه آقا شیخ جعفریها :
تیره آقا شیخ محمد عقدائی ها                  یزد
تیره آقا سیٌد محمٌد یها ( فرهنگها )            یزد ، شاهرود ، و...
تیره حاج شیخ علی عقدائی ها                 عقدا
تیره آقا سیدعلیخان امامزاده جعفری           یزد
تیره آقا شیخ احمد یها                           هدش و تزرجان و خارج از کشور
طایفه حاج شیخ جمالی ها :
تیره آقا شیخ علی فیروز آبادیها               یزد
تیره حاج شیخ محمدیها                         فیروز آباد ، تهران ،کرج ، اصفهان
تیره آقا شیخ حسن جمالیها ( جمالیها ، شریعتها ...)  تهران ، یزد ، فیروز آباد
تیره آقا امین الشریعه میبدی                    فیروز آباد و میبد
تیره آقا شیخ حسین جمالی (1531 )          فیروز آباد ، تهران و....
 طایفه آقا شیخ احمدیها (2)
تیره حکیم باشی ها (1708 )                  میبد ، تهران ، اصفهان ، خارج از کشور ...

شعبه آخوند ملٌا حسینیها

طایفه آقا شیخ محمد جعفر یها
تیره آقا شیخ اسماعیلها           فیروز آباد
 تیره آقا شیخ حسینها             فیروز آباد
تیره حاج ملٌا حسینها ( سبحانی ها )           
طایفه قا شیخ جواد یها                   
تیره آقا میرزا محمدیها                    فیروز آباد
تیره حاج محمد حسینها ( آیتی ها )      فیروز آباد
تیره آقا سید آقائیها ( فاطمی نسب ها )   فیروز آباد ، یزد ، بم
تیره آقا محمد هاشمها ( اصلانی ها ) فیروز آباد ، تهران ، مشهد
 آخوند علی فیروز آبادی 
( بازمانده به صورت طایفه و تیره نداشته است )

شعبه آقا میرزا بابائیها

طایفه حاج سید علیرضائیها ( در شعبه آقا شیخ محمدیها هم امٌا به صورت تیره ، آمده )
تیره آقا سید محمدیها                     یزد ، قم
تیره آقا سید یحیائی ها (همسردوٌم )    یزد ، تهران
تیره آقا سید باقریها                      هدش ، زاهدان ، یزد ، خان کهدانِ فارس ، مهریز
تیره حاج محمد حسینها ( قنادها )      یزد ، تهران ، مشهد
تیره آقا سید جوادیها                     مزرعه آخوند ، تفت ، مشهد ، تهران
تیره آقا سید علیها                        تقریبا" همگی ساکن تهران یا خارج از کشور
طایفه سید  ابوالقاسمیها              مزرعه آخوند و مشهد
طایفه سید حسینیها                    مزرعه آخوند و مشهد
از طایفه هائی مثل سید ابوالقاسمیها و سید حسینیها از همین شاخه یا شعبه میرزا بابائی ها اطلاعی در دست نیست ؛ که چه بسا در صورت اطلاع از آنان تعداد تیره های احفاد آخوند ملٌا اسماعیل به بیش از چهل تیره برسد . 
پیشنهاد میکنم که اگر می خواهید جمع آوری اطلاعات عمومی یکی از آن تیره ها را بر عهده بگیرید و وبسایت ، یا لااقا وبلاگی به آن اختصاص دهید تا بیشتر توجٌه فرمائید که جمع آوری تمام اطلاعات دودمان آیت اللهی حتی با یک گروه20 نفری و طی دو - سه سال غیر ممکن خواهد بود .