آیت اللهی ها از احفاد رضا قلی فرزند نادرشاه افشار ؟

بنا به مطالعاتی اتنولوژیکی که خود به شواهد و قرائن ، تاریخ شفاهی و بنابر این برخی از حدس و گمان ها یا فرضیه ها استوارند ، نقل قولی وجود داشته است که اصلان خان ، جدٌ دودمان آیت اللهی یزدی ، نه همان پسر عمٌه نادرشاه افشار ، بلکه فرزند رضا قلی میرزا و نوه ی نادر شاه ، امٌا از یکی از همسران مخفی وی (1) بوده است ، که پس از مغضوب شدن رضا قلی یا پس از شهادتش ، از خراسان به سوی جنوبِ ایران فراری شده به صورتی گمنام (2) برخی در میانه های راه چون شهرعقدا و آخرین گروه در محلٌی در حوزه سپیدان ( اردکان فارس ) اقامت گزیده اند .
به اعتقادما در صورت صحٌت چنین واقعه ای ، که بعید به نظر می رسد ، این محل می تواند همان روستای قرخلو باشد (3) .

(1) . می دانیم که حتی محمد رضا پهلوی و پدرش رضا پهلوی نیز همسرانی مخفی داشته فرزندانی از خود به جای نهاده اند که قادر به مخفی سازیشان برای همیشه نشده اند . این همسران نزد شاهزادگان در اکثر قریب به اتفاق موارد از خاندان های بزرگی بوده اند که روابطی مودت آمیز با شخص شاه نداشته اند ؛ یا گاه از بین مردم عامی بوده اند که همسری شان را کسر شآن شاه و شاهزاده می شمرده اند . 
(2) اتفاقا" در نقل قول مربوطه پنهان داشتن نسب اصلانخان را به چند دلیل حدس زده اند .
- از مادری عامی بوده است .
- چون نادر نسب خود را به چنگیز می رسانیده افرادی صلح طلب و مؤمن و خداجو چون عبدالملک ، فرزند اصلان خان و پدر ملٌا اسماعیل ، خواهان کتمان انتساب خود به چنگیز بوده اند .
- در زمان مهاجرت ، صغیر بوده است .
- در صورت بروز اصل و نسب شاهزادگیشان ، غارتگران محلٌی ثروتمند بودنشان را حدس زده آنان را مورد تهاجم قرار می داده اند .
و به خصوص :
- در صورت شناخته شدن ، به عنوان مدعیان بالقوٌه جانشینی نادرشاه توسط عوامل سلطنتی افشاری قتل عام می شده اند .  
(3) قرخلو. [ ق ِ ] (اِخ ) دهی است از دهستان ابرج بخش اردکان شهرستان شیراز واقع در 96000 گزی خاور اردکان و 5000 گزی راه فرعی مائین به تخت جمشید. موقعجغرافیایی آن دامنه ٔ معتدل مالاریایی و سکنه ٔ آن 163تن است . آب آن از قنات و چشمه و محصول آن غلات و برنج و شغل اهالی زراعت و صنایع دستی آنان گلیم بافی است . راه مالرو دارد. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج 7).