نیست نیکو تر ز قرآن این بشر را واعظی


گر ز فرط علم و دانش از همه کس برتری

شرح قرآن کی توانی داد شرح در خوری

معنی قرآن ز قرآن و پس از معصوم جوی

ظاهر معناش از هر واعظ دانشوری

....
از : ادیب یزدی 
( حاج میرزا کاظم آیت اللهی )

.