روحانیان شهر یزد از دودمان آیت اللهی یزدی

متاسفانه دودمان آیت اللهی یزدی ، به جز تعدادی انگشت شمار ، در تبارشناسی خود اهمال می ورزند و کوچکترین همٌتی به خرج نمی دهند . بنابر اید در این مطالعه به مثابه ی « چیزی بهتر از هیچ » ما مجبور می شویم که بیش از هر منبعی مستند به حافظه خود متکی شویم ؛ و روحانیون دهه ی 1340 را که خود به خاطر داریم باذکر کد دودمانی بیاوریم . خلاصه مشخصات ایشان ذهنی نگارنده است و توسط باز ماندگان قابل تکمیل :

- حاج سید علی آیت اللهی ( 26 ) . ملبس . دفتر اسناد رسمی
- حاج سید احمد آیت اللهی (28) . ملبس . امام جماعت . منبری مسجد خود . سردفتر اسناد رسمی .
- حاج سید کاظم آیت اللهی (30) منبر رفتن ایشان را ( که به ندرت بوده است ) بوده ام .
- حاج شیخ عطاء الله آیت اللهی (133) . ملبس . امام جماعت . واعظ .
- حاج شیخ علٌامه آیت اللهی (823) . ملبس . مرجع امور شرعی . مدرس . امام جماعت . واعظ .
- حاج شیخ علی اکبر آیت اللهی (137) . منبر رفتن ایشان را دیده ام . ( ابوی آقا محمد صادق آیت اللهی سردفتر اسناد رسمی در تهران ) .
- آقا سید محمد آیت اللهی اشکذری (186) . ملبس . مرجع . امام جماعت . واعظ .
- حاج سید غلامرضا آیت اللهی (192) . ملبس . واعظ . مشهورترین مؤذن یزد .
- حاج سید اسدالله آیت اللهی (193) . ملبس . مرجع . امام مسجد مشهور مصلی عتیق یزد ( که شخصا" مامومشان بوده ام ) . واعظ . ( ابوی آیت الله آقا سید محمد جواد آیت اللهی امام جمعه موقت کنونی یزد )
- حاج سید نور الله آیت اللهی (195) . ملبس . مرجع . مدرس . امام جماعت . واعظ . ( ابوی حجت الاسلام آقا سید مجتبی آیت اللهی مقیم قم ) .
- حاج سید احمد نجم الهدی (1497) . ملبس ؟ ... 
- حاج سید مرتضی آیت اللهی (218) . ملبس . مرجع . مدرس . امام جماعت مسجد مشهور چهارمنار یزد .  
- حاج سید مصطفی آیت اللهی (219) . ملبس . امام جماعت مسجد مشهور سر ریگ .
- حاج سید علی آیت اللهی (221) . منبر رفتن ایشان را دیده ام .
- حاج شیخ محمد آیت اللهی (797) . ملبس . مرجع . مدرس . امام جماعت مسجد مشهور سلطان شیخدادا محمد . واعظ مشهور ی که به قرار مسموع مورد حسادت ، سعایت و بغض بسیار قرار گرفته است .
- آقا شیخ احمد شریعت یزدی (647) . ملبس . مرجع . مدرس . امام جماعت مسجد مشهور سر ریگ یزد .
- آقا شیخ ابوالقاسم آیت اللهی (648) . ملبس ( به نوعی ) . 
- آقا شیخ حسین آیت اللهی (663) . دردوره نوجوانیشان یکی - دو منبر ایشان را دیده ام .
- آقا میرزا جواد آیت اللهی (718) . در دوران جوانی ملبس بوده ( بعدا" قریب الاجتهاد ) گاه به منبر می رفته اند . سردفتر ازدواج و اسناد رسمی .
- حاج میرزا محمد آیت اللهی (719) . در دوران جوانی ملبس بوده (بعدا" مجتهد ) گاه به منبر می رفته اند . دارای مناصب عالی حقوقی
- حاج میرزا کاظم آیت اللهی (721) . دردوران جوانی ملبس بوده ( با ادامه طلبگی ) خود چند منبر ایشان را دیده ام .
- میرزا باقر آیت اللهی (722) . ملبس (به نوعی) . منبر رفتن ایشان را مکررا" دیده ام .
- آقا سید مهدی آیت اللهی (646) . ملبس . مقیم یزد و نصر آباد . مرجع در نصر آباد ....
(ادامه دارد )