,
,

باز این محرم آمد ؛ یادآور قیامش

تا بربنر نویسند هرجمله از پیامش


آن که شهید حق شد در راه اهل کوفه

نگذاشت حق به پنهان ، شمشیر در نیامش


از خاندان حق بود ، مغضوب سلطه خواهان

آتش به ناحق افتاد در جان و در خیامش


ناموس او که بودند ناموس کلٌ اسلام ...

با زجر و ضجٌه بردند تا صوم و تا صیامش


ما در عزای اوئیم ، نی در ره درستش ؟!

باز این محرٌم آمد یاد آور قیامش ...