نقش آیت اللهی ها در آموزش ادبیات در شهر یزد (4)

- آقا حاج سید کاظم آیت الله ( مشهور به آیت اللهی )
حاج سید کاظم آیت اللهی ، دبیر ادبیات در شهر یزد ، که اوج فعالیتهای آموزشی - پرورشی و خدمات به شعر و ادب خود را احتمالا" در دهه 1350 داشته اند ، فرزند آیت الله آقا سید محمد آیت الله ، و نوه ی آیت الله العظمی آقا سید یحیی موسوی یزدی ، دارای یک ژن والای مذهبی - ادبی - فارسی بودند ؛ و به عنوان مثال در سال 1339 که ناظم دبیرستان امیر کبیر بودند ، نه تنها از تمام امکانات موجود در صحنه ی آموزش و پرورش دبیرستانی یزد به منظور خدمت به فرهنگ و ادب و ادبیات دانش آموزان استفاده می کردند ؛ بلکه با مساعدت آقای پرورش که خود از بستگان دودمان آیت اللهی یزدی بودند ، ابتکاراتی متعدد نیز در این باره به خرج می دادند :
- کتابخانه دبیرستان امیر کبیر در زمان نظامت ایشان و به همٌت ایشان احداث شد .
- مشوٌق نشریات دیواری دبیرستان بودند که یکی توسط اینجانب ، یکی توسط حسین سلیمانی ( که بعدا" قاضی دادگستری شد ) ، و یکی هم توسط حسین سلیمانی که بعدا" بازرگان شد ، تهیه و منتشر می گردید . حسین سلیمانی اخیر الذکر نوه آثاری زاده بزرگ بود و نسبش به میرزا سلیمان طباطبائی یزدی نائینی ، شوهر خواهر آخوند ملٌا اسماعیل عقدائی یزدی ، می رسید .
- انجمن دینی دبیرستان را به راه انداختند که بنده یکی از نخستین اشعارم بنام « فرقان » را در آن خواندم .
- انجمن ادبی دبیرستان را هم در چارچوب فعالیت های فوق برنامه تاسیس کردند که در آن داستان زندگی حضرت نوح را تحت عنوان « عبد الجبٌار » برای دانش آموزان حاضر تعریف کردم .
- با تهیٌه یک اتاق پخش رادیو داخلی در دبیرستان و نصب بلندگوهائی در تمام اتاق های دبیرستان برنامه ای از سخنرانی ها ترتیب دادند که پس از مرحوم پرورش و خود ایشان سومین شخص و نخستین دانش آموزی بودم که از آن محل سخنرانی کردم ( متاسفانه موضوع سخنرانی را ابدا" به یاد نمی آورم  )
- به قرار مسموع آن بزرگوار نوشته هائی چاپ ؟ و تکثیر شده دارند که شخصا" ندیده ام .
( از فعالیتهای آن مرحوم از سال 1340 به بعد اطلاعی در دست ندارم )
در آن سال افتخار همکلاسی بودن با جناب مهندس شیخ عبدالرضا آیت اللهی را داشتم که البته ایشان گرایش ریاضی - مهندسی بسیار بیشتری داشتند ؛ و امٌا در بخش تهیٌه وتکمیل شجره نامه در این سایت بیدریغ کمک فرموده اند .