نقش آیت اللهی ها در آموزش ادبیات در شهر یزد (6)

عموما" آیت اللهی ها ، به ویژه احفاد آیت الله العظمی آقاسید یحیی موسوی یزدی ، جاه طلب و شهرت طلب نبوده اند ؛ و همین تواضع ، حتی در خصوص شخص آقا سید یحیی ، سبب ناشناخته ماندن نقش و خدمات بسیاری از آنان شده است ؛ که از آنجمله نقش آقا حاج میرزا محمد آیت اللهی ، درهر حدٌ و اندازه ، در ادبیات یزد است و سایرینی که روحانی بوده اند ، در حوزه های علمیه ادبیات نیز تدریس می کرده اند و ...
از خانواده های پرجمعیت ادیب قدیم یزد نیز با توجٌه به متعدد بودن فرزندان بعید بوده است که لااقل فرزندی به رشته ادبیات وارد نشود و آن را ادامه ندهد . از خاندان حاج میرزا محمد سه نفر حلقه سوٌم ادبیاتی های آموزش و پرورش یزد را تشکیل می داده اند (1) :
- حاجیه طاهره خانم آیت اللهی دبیر ادبیات در یزد ؟ و تهران
- حاجیه اشرف خانم آیت اللهی دبیر ادبیات در یزد ، رئیس دبیرستان و... (2)
- حاج آقا محمد فتح العلومی ، همسر حاجیه طاهره خانم *
آنچه که اینجا بیش از همه مهم است ، ورود باوان آیت اللهی به صحنه ی ادبیات یزد و حتی به نحوی و تا حدودی پرچمداری ایشان است .

(1) حاج آقا مجتبی آیت اللهی فرزند ششم ایشان در حوزه جامعه شناسی - اقتصاد ، بازرگانی و نهایتا" توسعه فعالیت و مسؤولیت هائی درخور توجٌه داشته و دارند ، و سه فرزند دیگرشان در حوزه های فنٌی مهندسی اشتغال داشته اند . از نوادگان ایشان نیز تا آنجاکه ما اطلاع داریم لااقل پنج نفر از پزشکان متخصص و نه تنها سرشناس بلکه شهیر تهران و یزد هستند ، و تعدادی نیز مهندس عالیرتبه ، و ...
(2) جناب حاج آقا جمال رشیقی نیز از دبیران مبرز آموزش و پرورش یزد ، رئیس دبیرستان و از کارشناسان خبره در آموزش و پرورش متوسطه و آموزش عالی بوده اند که در رشته هائی متفاوت  تدریس هائی مسلط داشته اند ؛ امٌا اطلاعات لازم در باره این بزرگان در اینجا هم در اختیار ما نیست و طبیعی است که به محض وصول منعکس خواهیم نمود .
* داماد دیگر این خانواده ، جناب حاج علی آقا آیت اللهی ، فرهیخته در ادبیات آلمانی هستند که در هر حال به نظر می رسد کوچکترین فعالیت آموزشی در زادگاه خود ، شهر یزد ، نداشته اند .