بیدارباش صبح « ستیز» ی است ضدٌ ظلم

 

فریاد واحسینا در تمام شهر ،

 

در گوش هر كَرِ غافل ز « حقٌ ناس » !

 

چون صور رستخیز ،

 

بیدار باش صبح « ستیز » ی است « ضدٌ ظلم » !

 

روز حساب مجدٌد ؛

 

دوباره دیدن ها :

 

چه شد كه خون ناحق او شیعه را قوام آورد ؟ ،

 

و دین پاک محمٌد چنین دوام آورد ؟

 

چه شد كه شمر و یزیدان آن زمان به ابد ،

 

خفیف و خوار شدند؟ :

 

فروش « حقٌ » همه مردمان پاكنهاد

 

به یك پیاله شراب !!!

 

چه سر نوشتی داشت ؟ .

 

نگر كه عبرت كل جهان همین حرف است :

 

حسین ؛

 

سمبل مردانگی و صلح و صفا !

 

مگر که ظلم بخیزد ...

 

و لعن خلق بر این خیل بی شرف بادا ! : اهالی شام ...

 

« حسین مظلوم ؟ » خواهم خواند و باز خواهم خواند !


 امٌا :

 

حسین سمبل حقخواهی تمام مظلومان !


فسانه نیست ...

 

چنین بزرگ شهید ...


علیرضا آیت اللهی . ساعت هفت صبح جمعه ۴/۹/۱۳۹۰