نقش آیت اللهی ها در آموزش ادبیات در شهر یزد (8)

- آقا حاج سیٌد حسین آیت اللهی ( 1690 ) ، لیسانسیه ادبیات عرب از دانشکده ادبیات دانشگاه تهران در نیمه دوٌم دهه 1350 (1) دبیر ادبیات و مهم تر و بسیار مهمتر از آن : یک مظهر محبٌت ، متانت و وقار و ادب . 
. متاسفانه اطلاعات بیشتری از این بزرگوار مردم دوست و فامیلدوست در دست نداریم .
- اکبر آقا آیت اللهی (1420) لیسانسیه و دبیر بوده اند که بگمانمان در ادبیات بوده است امٌا متاسفانه اطلاعاتی از ایشان در دست نداریم .
- آقا حاج میرزا محمد آیت اللهی (122) لیسانسیه و دبیر ادبیات در یزد که این نگارنده در سال 1342 حین تحصیل در رشته ادبی دبیرستان البرز چند ساعت افتخار شاگردی ایشان را داشته ام .  
 - احمد آقا آیت اللهی (266) لیسانسیه روانشناسی و دبیر ادبیات که با محبت بسیارهمیشه در متن فامیل یزد ، و مدتی در تهران ، قرار داشته اند ؛ امٌا اطلاعات بیشتری از این بزرگوار نداریم .

( ادامه دارد انشاء الله )

(1) آن زمان رشته علوم اجتماعی را که موقتا" در آن دانشکده مستقر بود می خواندم و بنابر این افتخار باصطلاح همدوره بودن تحصیلی و همدانشکده ای بودن با ایشان را داشتم .