.

امروز و پس از قریب به چهل سال تحقیق برای نویسنده ی این سایت تقریبا" محرز است که آیت اللهی های یزدی از احفاد ندر بیک ، پدر بزرگ نادر شاه افشار می باشند ؛ امٌا بعید می داند که نسب از رضاقلی خان ، پسر نادرشاه ، ببرند و بیشتر به رسیدن نسب این طایفه به پسر عمٌه نادر شاه ، که گویا در عین شجاعت ، مردی بسیار مصلح ، مؤمن و مردمدوست هم بوده است ، گمان دارد ؛ که به این ترتیب نادر شاه خالو بزرگ سرسلسله آیت اللهی های یزدی به شمار می رود . 

امروز ، دوٌم آذرماه 1395 هجری خورشیدی

سیصد و بیست و هشتمین سالروز تولٌد 

منجی بزرگ ایران و ایرانیان

نادرشاه افشار

مبارک باد