.


محمٌد (ص) راز دارِ آفرینش


محمٌد (ص) راز دارِ آفرینش

به هر خوبی فراتر از ترینش


چرائی های دنیا گردِ هم شد

چرا تر از همه بوده در اینش :


خدا کو ؟. ای خدا گوی خدا جو

ز هستی ها مرا بگذار بینش


همه بر سفره ی او گیج و حیران

نه از حقدوستان ، یا شاکرینش !


به یاری محمد ( ص) هست امٌید

که ما گرد یم هم از چاکرینش


خدایش آفریدی نور از نور

خدا وند برین تر از برینش


علیرضا آیت اللهی . 25 آذر 1395