انهدام حوزه علمیه بزرگ یزد توسط رضا شاه 


در 1307 - 1308


 در یکی از متون آمده است :

« رضاشاه كوتاه فكر، لایحه‌ای را به مجلس داد و مجلس به تصویب رساند كه به قانون تغییر لباس شهرت یافت. در این قانون كه در تاریخ 10 دی‌ماه 1307 ش با 4 ماده به تصویب رسید، همه‌ی مردم موظف به پوشیدن لباس متحد‌الشكل شدند. مجازات متخلفین به جزای نقدی و حبس مشخص شد و 1 فروردین 1308 ش، وقت اجرای آن اعلام شد. در ماده‌ی 2 این قانون طبقات هشتگانه‌ی ذیل از پوشیدن این لباس استثنا شدند:

1ـ مراجع تقلید؛

2ـ مراجع امور شرعی دهات در صورت موفق شدن در امتحان؛

3ـ فقیهان اهل سنت؛

4ـ امامان جماعت دارای محراب؛

5ـ محدثین كه از طرف دو نفر مجتهد اجازه‌ی روایت داشته باشند؛

6ـ طلاب شاغل به تحصیل كه از عهده‌ی امتحان برآیند؛

7ـ مدرسین فقه و اصول و حكمت الهی؛

 »8ـ روحانیان ایرانی غیرمسلمان.

( نگاه کنید به منبع اصلی در اینترنت )

پس از تصویب این قانون علمای تبریز در مقابل این قانون قیام كردند؛ اما دو مرجع تقلید آذربایجان، آیت‌الله ابو‌الحسن انگجی و آیت‌الله آقا میرزا صادق آقا تبریزی كه اعتراض را رهبری می‌كردند، دستگیر و بلافاصله تبعید شدند

قصد رضاه شاه ، یا در واقع کسانی که به وی فرمان داده و تحریک کرده اند ، بیگمان تضعیف ، در حد انحلال ، حوزه های علمیه ، به ویژه تضعیف آیات عظام رؤسای حوزه های علمیه ی شیعی چون رقیبانی سرسخت در حکومت بر کشور با پشتیبانی اکثریت قریب به اتفاق مردم بوده است ؛ و یکی از بزرگترین حوزه های علمیه شیعه دوازده امامی در آن زمان در یزد ، بنیانگذاری شده از زمان حکومت فتحعلیشاه توسط شیخ جعفر کاشف الغطاء و آخوند ملٌا اسماعیل عقدائی یزدی ، و تحت ریاست حضرت آیت الله العظمی آقا سید یحیی موسوی یزدی بوده است که در همان زمان رحلت فرموده بوده اند و انحلال به سختی گریبانگیر جانشینان ایشان شده است .

(ادامه دارد )