/

 

انهدام حوزه علمیه بزرگ یزد توسط رضا شاه 

در 1307 – 1308 (4)

معمولا" قانون اگر در راه خدمت به ملٌت باشد در برخی از کشورهای در حال توسعه درست اجرا نمی شود ؛ باصطلاح تبصره بردارش می کنند ؛ و حتی آن را وارونه اجرا می کنند ؛ چه رسد چنین قانونی سیاسیکارانه که مجریانش نیز از بین سیاسیکاران انتخاب شده بوده اند . بیگمان :

روحانیت یزد به عنوان دارالعباده و شهری سرا پا مذهبی

حوزه علمیه یزد به دلیل عدم انعطاف مورد انتظار با دولت وقت

پیروان آقا آسید یحیی که از مجیز گویانِ شایسته ! حکومت رضا شاهی نبوده اند

دودمان آیت اللهی به عنوان مرکز این جامعه

از اهداف دین زدائی ، اسلام زدائی ، شیعه زدائی ، روحانی زدائی ، و... در یزد بوده اند ؛ و چنان بوده است که یکی با یک چندم سواد مذهبی و به طور کلٌی استحقاقِ اندک ، حقٌ حفظ لباس روحانیت و فعالیت مذهبی می یافته است امٌا حتٌی مجتهدان آیت اللهی خیر !!! .

در نتیجه در حوالی 1310 برخی از روحانیان و طلبه های دودمان آیت اللهی در یزد که از اصلاح امور کاملا" نا امید شده اند به صورت تقریبا" اضطرار مکلٌا شده به اموری دیگر چون تجارت ، کسب و کار و خدمات اداری روی آورده با تغییر یا تبدیل لباس باصطلاح « مکلٌا » شده اند ؛ که از آنجمله اند :

آقا سید علی آیت اللهی . دندانپزشک تجربی . فرزند آیت الله العظمی آقا سید یحیی

آقا سید طاهر آیت اللهی . دندانپزشک . فرزند آقا سید محمد آیت الله

آقا سیٌد محمد آیت اللهی . بازرگان . فرزند آقا سید محمد صادق

آقا شیخ محمد آیت اللهی . رئیس اسبق دفتر دادگستری یزد . فرزند آقا شیخ علی

آقا شیخ احمد آیت اللهی . سرپرست اسبق اوقاف یزد . فرزند آقا شیخ علی

آقای شریعت ؟

آقای جمالی ؟

آقا میرزا جواد آیت اللهی . سردفتر سابق ازدواج 34 و اسناد رسمی 31 یزد . فرزند حاج میرزا علی

آقا میرزا محمد آیت اللهی . رئیس اسبق ثبت اسناد و املاک یزد . مدیرکل اسبق ثبت اسناد و املاک خوزستان . مستشار سابق دادگستری آذربایجان شرقی . وکیل سابق دادگستری . فرزند حاج میرزا علی .

آقا میرزا کاظم آیت اللهی . شاعر و با مسؤولیت سابق در آموزش و پرورش تفت . فرزند حاج میرزا علی .

آقا شیخ مرتضی آیت اللهی . سردفتر سابق اسناد رسمی شماره 20 یزد . فرزند آقا شیخ عبد الرضا

آقا شیخ علی اکبر آیت اللهی ؟ دبیر سابق آ . پ ؟ فرزند آقا شیخ عبدالرضا

و....(1).

در این میان برخی که بخصوص تعلق بیشتری به روحانیت داشتند به همکاری با دولت در امور دادگستری ، اوقاف ، ثبت اسناد و املاک پرداختند .

این نیز قابل ذکر است که استخدام بزرگان این گروه فایده ای دوجانبه برای دولت رضا خانی داشت که هم آنان را به طور قاطع از فعالیت های حوزوی دور می سا خت و هم نخبگانی از جامعه را که برخی قریب الاجتهاد هم بودند به خدمت در میآورد 

(1)                                                                           و یکی از مشاهیر اخیر یزد :

آقا شیخ علی آیت اللهی . خطیب فرهنگ یزد و مدیر چند دبیرستان . فرزند آقا شیخ محمد . که البته ایشان گرچه فارغ التحصیل دانشکده الهیات بودند بگمان ما فاقد تحصیلات حوزوی بودند و بکار روحانیت نیز به صورتی جدٌی می پرداختند