*

( دکتر ) حاج سید طاهر آیت اللهی


حاج سید طاهر آیت اللهی ، فرزند آیت الله آقا سید محمٌد آیت الله بن آیت اللٌه العظمی آقا سید یحیی موسوی یزدی .

از طرف مادر : فرزند بی بی خاتون بنت آقا شیخ اسماعیل بن آقا حاج شیخ مهدی بن آقا حاج شیخ محمد بن آخوند ملٌا اسماعیل عقدائی یزدی .

داماد آقا سید مهدی آیت اللهی و با جناق آیت الله العظمی آقا حاج شیخ جلال الدین آیت اللهی تفتی

متولد 1322 قمری / 1282 خورشیدی ؟ که به قولی در حوالی 1300 خورشیدی ازدواج کرده اند

از طلٌاب بسیار ممتاز حوزه ی علمیه یزد به مرکزیت حوزه ی علمیه خان در اواخر قرن سیزدهم خورشیدی بوده اند .

مدیریت حوزه علیه یزد تا حوالی 1347 قمری / 1307 خورشیدی ؟ بر عهده ی پدر بزرگشان ، آقا سید یحیی ، به معاونت آقا سید محمد آیت الله ، آقا سید احمد مدرس ، آقا شیخ احمد علومی ، و حاج میرزا علی آیت اللهی بوده است که قاعدتا" از استادان ایشان به شمار می روند ؛ و امید بر این بوده است که ایشان در مراحل تحصیلی به مرجعیت و جانشینی پدرِ پدرشان ، آقا سید یحیی نائل آیند .

امٌا ایشان با وجود ایمان و حتٌی تقدس ، به مدرنیسم معتقد بوده در همان جوانی ( که گفته می شد به کسب جواز اجتهاد نائل آمده بوده اند ) ، ضمن تحصیلات حوزوی در شهر یزد و غیر یزد ، به تحصیلات عالی در رشته دندانپزشکی پرداخته اند ؛ و طبیعتا" با سختگیری های رضا خانی در حوالی سال 1308 خورشیدی تغییر لباس داده مکلٌا شده نزد بسیاری از مردم غرب شهر یزد به دکتر حاج سید طاهر آیت اللهی مشهور شده جزو بنیانگذاران و از اعضاء اصلی نظام پزشکی یزد بوده اند .

( ادامه دارد )