« هل من ناصر ینصرنی ؟ ... »

 

و قرن ها است که همین آوا ...

...

 

و امٌا ما

پاسخ نمی دهیم !

 

ما ، سینه می زنیم !

زنجیر می زنیم ؛

یک گام را به پس ، یک گام را به پیش ؛

آهنگهای خوش

 

ما گریه می کنیم

شاید به سرزنیم

 

و آنگاه ما ، ... آش می خوریم !

 

فریاد می زنیم :

آی ! یا حسین ! فریاد رس مرا :

منصور باد « من » ! ...

...

 

پس ناصر از کجاست ؟!

بهر چه مشکلی است ؟

 

بعد از هزار سال ...؛

بیش از هزار سال ...

 

این یک نمایش است ؛ در خوابِ خوابِ خواب

این یک تراژدی است ...

 

سروده علیرضا آیت اللهی . دهم محرم 1439