گفت به تقویم دین ، صفحه ی حق را ببین :


روز مروٌت کجاست ؟ یا که فتوٌت در این

 

گشتم و دیدم به حقٌ ، نام علی (ع) برترین


پس توئی برحق امیر ! ؛ ارشدِ بر مؤمنین


                                                    علیرضا آیت اللهی