ای علی که مردِ مردی ، به خدا قسم که فردی

زکدام مردی و حق  شده است و تو نکردی ؟


 

تو مثال حقٌ و احسان ، سر کائنات انسان

همه زندگی چو درد و تو دوای کلٌ دردی                                                                        علیرضا آیت اللهی