ضیافت الهی : قرآن ؛ بود کرامت

تسلیم امر الله ،  با روزه در سلامت

شهد و شراب این ماه در هر مقام باشی

نوشی و نوش گردد ، آب و غذا چه حاجت ؟